Names of Indian Fruits in English & Telugu


Sl.No
English
Telugu
1
Muskmelon
kharbuja (ఖర్బుజ)
2
Banana
Aarati pandu (ఆరటి పండు)
3
Pineapple
Anasa (అనాస)
4
Jackfruit
Panasa pandu (పనస పండు)
5
Papaya
Bobbaya (బొబ్బాయ)
6
Pomegranate
Danimma (దానిమ్మ)
7
Date
Kharjuram (ఖర్జూరం)
8
Berry
Neredu (నేరేడు)
9
Custard Apple
Sitaphalam (సీతాఫలం)
10
Water melon
Puchha kaya (పుచ్చ కాయ)
11
Sapodilla
Sapota (సపోటా)
12
Plum
Regu (రేగు)
13
Guava
Jama (జామ)
14
Grape
Draksha (ద్రాక్ష)
15
Bokharaplum
Sema Regu (సీమరేగు)
16
Mango
Mamidi (మామిడి)
17
Mosambi
Battaiah (బత్తయ్య)
18
Orange
Narinja (నారింజ)
19
Sweet Orange
Kamala phalam (కమల ఫలం)
20
Almond
Badam(బాదం)
21
Apple

(సేపు / సేమ రేగు)  
Sepu/ Sema Regu
22
Apricot
Seema Badam/ Jallaru Pandu
(సీమ బాదం/ జల్లారు పండు)
23
Blue Berry
Fall Sa (ఫాల్ సా)
24
Bullock Heart
Rama Phalam (రామా ఫలం)
25
Black Currant 
Nalla Kishmish(నల్ల కిష్మిష్)
26
Bread Fruit
Seema Panasa (సీమ పనస)
27
Cashewnut
Jeedi Mamidi (జీడి మామిడి)
28
Cape Goose Berry
Nela Usiri (నేల ఉసిరి)
29
Citron
Madi Phalam (మాది ఫలం)
30
Currant
Kishmish (కిష్మిష్ )
31
Cherries
Cherry Pandu (చెర్రీ పండు)
32
Figs
Anjur (అంజూర్)
33
Grape Fruit/Sheaddock
Pampar Panansa పంపర్ పనస)
34
Goose Berry
Usiri (ఉసిరి)
35
Hog Plum
Maredu(మారేడు)
36
Jujebi
Regu (రేగు)
37
Lemon
Pedda Nimma పెద్ద నిమ్మ)
38
Lime
Nimma (నిమ్మ)
39
Loquat
Lokata Pandu (లొకట పండు)
40
Litchi
Litchi Pandu (లిచి పండు)
41
Olives
Olive (ఆలివ్)
42
Palmyrah
Thati (తాటి)
42
Tender Palm
Thati Munjelu (తాటి ముంజెలు)
43
Tender Palm Shoots
Tegalu (తెగలు)
44
Pear
Peri pandu (పెరి పండు)
45
Peach
Peach pandu (పీచ్ పండు)
46
Pitted Fruit/Stone Fruit/Wood Apple
Velaga Pandu(వెలగ పండు)
47
Plum
All Bokara (అల్ బొకార)
48
Prunes
Prunes (ప్రున్స్) 
49
Rasberries
Rasberries (రాస్ బెర్రీస్   )
50
Raisin
Endu Draksha (ఎండు ద్రాక్ష)
51

Sugar cane
Cheruku Gada (చెరుకు గడ)
52
Straw Berry
Straw Berry (straw బెర్రీ)
53
Wild Date fruit
Etha Pandu (ఈత పండు)

54
Avocado
Avocado (అవకాడో)
55
Black Berry
Alla neredu (అల్ల నేరేడు)
56
Black Apple
Neredu (నేరేడు)
57
Cranberries
Konga cherries (కొంగ చెర్రీస్)
58
Dry Fruit
Endina pallu (ఎండిన పళ్ళు)
59
Elder berries
Pedda cherries (పెద్ద చెర్రీస్)
60
Fleshy fruits
Gujju pallu (గుజ్జు పళ్ళు)
61
Indian Plum
Regu (రేగు)
62
Mandarian orange
Kamala phalam (కమల ఫలం)
63
Malta
China pandu (చిన్న పండు)
64
Mulberry
Bontha pallu (బొంత పళ్ళు)
65
Nut
Ginja (గింజ)
66
Nutshell
Chippa (చిప్ప)
67
Plantain
Aarati
68
Pomelo
China pampara panasa (చిన్న పంపర పనస)
69
Pigweed
Pigweed (పిగ్ వీడ్ )
70
Rose apple
Jambu neredu (జంబు నేరేడు )
71
Rough lemon
Dabba nimma (దబ్బ నిమ్మ )
72
Stone apple
Velaga (వెలగ )
73
Squash
Squash (స్క్వాష్ )
74
Tomato
Tomato (టమాటో)

Note: Pictures of the above fruits are collected from different web sites through google search. 
Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Recipes by Ingredients

Abalone (2) Acron Squash (1) Almonds (32) Apples (61) Apricots (8) Arbi - Chema Dumpa (5) Artichoke (2) Asafoetida (1) Ash Gourd - Budida Gummadi (6) Asparagus (4) Avocado (15) Baby Corn (3) Bachchali (2) Bacon (5) Bael Fruit (1) Bamboo (1) Banana (37) Banana Flower (3) Banana Stem (5) Barley (5) Bean Curd (2) Beer (2) Beetroot (26) Besan - Senaga Pindi (11) Biscuits (19) Bitter Gourd - Kakarakaya (15) Black Eyed Peas (3) Blackberries (2) Blue Berries (1) Bottle Gourd - Sorakaya (24) Brandy (1) Brinjal - Vankaya (49) Broad beans - Chikkudu Kaya) (7) Broccoli (6) Butter Milk (4) Cabbage (31) Camembert (1) Capers (2) Capsicum (27) Carrot (65) Cashew nuts (5) Cauliflower (33) Celery (5) Champagne (2) Chana (3) Channa dal (12) Cheese (54) Chenna (1) cherries (6) Chestnut (2) Chicken (117) Chinese Leaves (1) Chives (1) Chocolate (57) Chow chow (5) Clam (1) Cluster Beans - Goru Chikkudau (8) Coconut (51) Coffee (3) Cola (1) Coriander leaves - Kothimeera (3) Corn (34) corn flakes (3) Cornmeal (1) Crab (9) Cranberries (3) Cream (3) Cucumber - Dosakaya (27) cumin power (1) Curd (6) Curd - Perugu (37) Custard (2) Dal (29) Dashi (1) Dates (14) Double beans (1) Dried bonito flakes (1) Drumstick - Mullakkaya (16) Dry Fruit (10) Dry Ginger - Sonti (3) Duck (3) eggs (33) fenugreek (11) Figs (3) Fish (71) Flattened Rice- Atukulu (16) flax (1) French Beans (12) Gherkin - Dondakaya (9) Gin (5) ginger (8) Goose Berry - Usiri Kaya (7) grapes (7) Green Chillies (11) Green Gram (11) Green Gram - Pesalu (3) Green Peas (27) Guava (1) Hair oil (2) Halloumi cheese (1) Halwa (33) Harar (1) Hazel nuts (1) Herbs (5) Honey (3) Horse Gram Dal - Ulavalu (3) Ice Creams (26) Idli Varieties (19) Jack fruit (16) Jam (11) Jelly (5) jowar (5) kabuli chana (4) Kabuli chana (3) Kamanchi aku - Manathakkali leaves (1) Kasha (1) Kelp (1) Kiwi Fruit (4) Kokum (3) Kulfi (2) Lasagna (1) leafy vegetables (8) Lemon (14) Lettuce (2) Linseed (1) Litchis (2) Lobster (4) Lord Sani (1) Lotus stem (2) Macaroni (10) Macaroons (1) Mangetouts (1) Mango (61) Maple (1) Milk (3) Mint (9) Miso (1) Mixed Vegetables (37) Moong dal (23) Moose (1) muesli (1) Murabba (8) Mushroom (37) Mussels (3) Mutton (89) Nectarines (1) Noodles (26) Oats (31) Okra - Bendakaya (20) onions _ Ulli paya (18) Orange (21) Orange curacao (2) Oyster (3) Panasa Pottu (3) Paneer (33) Papad (1) Papaya (9) Parsley (5) Parwal (1) Passion Fruit (3) pasta (18) Peaches (15) Peanut (13) Peanut Butter (2) Pears (5) Pecan (2) Pine apple (25) Pista (2) Pizza (3) Plum (6) pomegranate (4) Ponna gamti Kura (3) Poppy seeds - Gasagasalu (3) Pork (36) Potato (110) Prawns (62) Prunes (1) Puffed Rice - Maramaralu (2) Radish - Mullangi (14) Ragi (10) Raisins (7) Rajma (3) Raspberries (17) Raw Banana (17) Rawa (18) Red Beans (2) Red Pumpkin - Gummadi (21) Red Sorrel leaves - Gongura (3) Rhubarb (1) Rice Flour (2) Ridge Gourd - Beera kaya (10) Roasted channa dal (5) Rum (6) Sabja seeds (2) Sago - Saggu Biyyam (5) Sake (1) Scallops (3) Semya (13) Sesame seeds (6) Snake Gourd - Potla Kaya (3) Soya (11) Spaghetti (4) Spanish (11) Spinach (33) Split peas (1) Spring Onion (5) Sprouts (7) Squid - Calamari (3) Straw Berry (22) Sushi (1) Sweet Potato - Chilakada Dumpa (10) Taati Munjalu (1) Tamarind (8) telaga pindi (3) Tender Tamarind leaves - Chinta Chiguru (3) thotakura (3) Thotakura Kadalu (2) Tinda (1) tofu (6) Tomato (81) Topiaca - Pendalam (1) Turnip (3) Urad dal (7) Vadiyalu (19) Vodka (2) Waffles (4) Walnut (16) Wanton sheets (1) water melon (3) Whisky (1) Wine (5) Yam - Kanda (12) Zucchini (6)